Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

Regulamin praktyk studenckich realizowanych w Instytucie Filozofii UMK

I. Zasady ogólne

 1. Praktyka studencka jest częścią programu studiów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk jest warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 2. Nadzór nad praktykami studenckimi w Instytucie Filozofii UMK sprawuje opiekun praktyk powołany przez Dziekana Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.
 3. Odwołania od decyzji opiekuna praktyk kierowane są do Dyrektora IF UMK.
 4. Praktyki są realizowane na drugim roku studiów, w wymiarze 60 godzin. Za zaliczenie praktyk student uzyskuje 2 punkty ECTS.
 5. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest realizacja praktyk na innym roku studiów. Zmiana terminu odbywania praktyk nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania minimum 60 punktów ECTS na drugim roku studiów.
 6. WFiNS UMK prowadzi rejestr instytucji, które polecane są studentom jako miejsca odbywania praktyk studenckich. Student może podejmować praktykę również w innych instytucjach.
 7. Za zgodą dziekana WFiNS zaliczenie praktyk studenckich jest możliwe w oparciu o wykonywaną przez studenta pracę zawodową lub inną działalność o charakterze zgodnym z celami praktyk studenckich w IF UMK.

II. Obowiązki studenta realizującego praktyki

 1. Student samodzielnie wybiera miejsce realizacji praktyk i bezzwłocznie powiadamia o tym opiekuna praktyk.
 2. Studenta obowiązuje rozliczenie godzinowe, przy czym do praktyk zalicza się jedynie godziny faktycznie przepracowane.
 3. Na okres realizacji praktyk student zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW.

III. Obowiązki opiekuna praktyk

 1. Opiekun praktyk zapoznaje studenta z zasadami i organizacją praktyk oraz konsultuje i zatwierdza miejsce odbycia praktyk.
 2. Na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk studenckich, Dziennika praktyk oraz Formularza oceny praktykanta opiekun praktyk dokonuje zaliczenia praktyk.

Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022.