Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Seminaria i zajęcia fakultatywne

Seminaria i zajęcia fakultatywne (w roku akad. 2020/2021)

STUDIA LICENCJACKIE

Konwersatorium specjalistyczne

 

STUDIA MAGISTERSKIE

Translatorium specjalistyczne z języka obcego

Język obcy dla filozofów

Analiza tekstów w języku obcym

Lektury filozoficzne

Seminarium przedmiotowe

 Projekt badawczy

Dla roku pierwszego (30 godz.):

Dla roku drugiego (15 godz.):

SEMINARIA 

SEMINARIA DYPLOMOWE

Kontynuowane seminaria licencjackie i magisterskie

LICENCJACKIE:

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK
prof. dr hab. Ewa Bińczyk
dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK
dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK
dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK
dr Marcin Leźnicki
dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK i dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK

MAGISTERSKIE:

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK
dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK

 

Nowe seminaria licencjackie i magisterskie 

Seminarium magisterskie: FILOZOFIA PSYCHIATRII (dr Marta Chojnacka)

Konieczność szukania powiązań między naukami medycznymi a humanistycznymi była i jest podkreślana zarówno przez lekarzy, jak i filozofów, antropologów, kulturoznawców, literaturoznawców itd. Francuski lekarz i filozof Georges Canguilhem twierdził, że perspektywa humanistyczna pozwoli medykom otwarcie się na pacjenta-człowieka i lepsze zrozumienie jego choroby. Z kolei uważany za ojca medycyny – Hipokrates postulował, że medycyna powinna rozwijać się zarówno w oparciu o wiedzę naukową, jak i humanistyczną, bo tylko połączenie tych obu perspektyw pozwoli na dokonanie prawidłowej diagnostyki chorego oraz zagwarantuje etyczne podejście lekarza wobec niego. Próby połączenia nauk medycznych z naukami humanistycznymi zaowocowały rozwinięciem się wielu subdyscyplin naukowych, jak: filozofia medycyny, filozofia psychiatrii, psychopatologia fenomenologiczna, medycyna narracyjna itd. Celem seminarium jest prześledzenie założeń stosunkowo nowej dziedziny: filozofii psychiatrii i próba odpowiedzi na pytania: Jak psychiatria może korzystać z założeń filozoficznych? Na ile uzasadnione jest filozoficzne rozważanie zagadnień z zakresu psychopatologii? Jak filozof pojmuje chorobę psychiczną? Co to znaczy doświadczyć choroby? Tematy omawiane na seminarium będą wykraczać poza dziedzinę filozofii psychiatrii i dotyczyć będą również zagadnień szeroko pojmowanej relacji między naukami medycznymi a humanistycznymi, jak: choroba przejściowa w filozofii Iana Hackinga, teoria czynników pozaludzkich Bruno Latoura w kontekście medycznym, choroba jako metafora w teorii Susan Sontag, założenia filozofii medycyny Ludwika Flecka, fenomenologia Husserla w psychopatologii, zagadnienie cielesności Merleau-Ponty’ego w zaburzeniach typu: anoreksja i body dysmorphic disorder, itd.


Seminarium licencjackie: FILOZOFIA A ZWIERZĘTA POZALUDZKIE (dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK)

Tematem seminarium będzie szeroko pojęta filozoficzna refleksja na temat zwierząt, od historii filozofii, poprzez etykę, po kwestie praktyczne. Wybór konkretnych zagadnień należeć będzie do studentów. Proponowane przykładowe tematy to:  zwierzęta w historii filozofii, status etyczny zwierząt, filozofia a zmiana postaw wobec zwierząt, język opisujący zwierzęta i nasz do  nich stosunek, jedzenie mięsa, hodowla przemysłowa a zmiany klimatu, zwierzęta a moda, eksperymenty na zwierzętach.


Seminarium licencjackie i magisterskie: LOGIKA I JEJ ZASTOSOWANIA W FILOZOFII (dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK)

W ramach seminarium zajmiemy się:

(a) zastosowaniem istniejących systemów logiki do reprezentowania i rozwiązywania problemów filozoficznych (takich jak np. paradoksy związane z wiedzą, czasem czy normami, lub jak np. ontologiczne dowody na istnienie Boga),

(b) analizą nieklasycznych systemów logiki, których powstanie motywowane było problemami filozoficznym, np. problemem wnioskowania o wiedzy, normach, czasie, przyczynowości lub innych związkach nieekstensjonalnych.

Chociaż tłem i inspiracją prowadzonych rozważań zawsze będą zagadnienia filozoficzne, jednak zastosowana metoda i jej konsekwencje mogą przynosić rezultaty z zakresu logiki, w tym przykładowo z teorii dowodu, semantyki formalnej czy dziedzin należących do innych dyscyplin, choć nadal powiązanych z logiką, jak sztuczna inteligencja.

Na seminarium poznajemy i studiujemy rzeczy klasyczne, ale poszukujemy też rozwiązań nowych.


Seminarium licencjackie i magisterskie: FILOZOFIA, RELIGIA, ESTETYKA, ŚWIATOPOGLĄD (dr hab. Kinga Kaśkiewicz i prof. dr hab. Tomasz Kupś)

Seminarium dotyczy klasycznych problemów filozofii, w tym filozofii religii (istota i źródła religii) w ujęciu typowym dla spekulatywnej hermeneutyki (odsłaniającej sensy metodami pozalogicznymi), a także estetyki i filozofii sztuki. W zakres seminarium wchodzą między innymi (1) kluczowe tematy filozofii egzystencjalnej: sens i cel ludzkiego życia, transcendencja, „sytuacje graniczne”, wartości i powinności itp.; (2) napięcia pomiędzy filozofią i religią, filozofią i nauką, filozofią i sztuką; (3) praktyczne skutki wiedzy filozoficznej (nieuświadomione w światopoglądzie czy uświadomione w ideologii); (4) sposoby, w jaki filozofia odnosi się do ważnych faktów (albo ustalonych przez naukę faktów naturalnych, albo zaistniałych wskutek ludzkiej działalności faktów kulturowych); (5) estetyka klasyczna i współczesna, od początku włoskiego renesansu po lata 60-te XX w., w tym zagadnienia dotyczące wyobraźni, piękna, brzydoty, wdzięku oraz kwestie związane teorią sztuki, praktyką artystyczną (jak sztuka filmowa, fotograficzna, czy performatywna); (6) estetyka i sztuka plastyczna Japonii i Chin; (7) niemiecko- i francuskojęzyczna filozofia nowożytna i współczesna (epistemologia, antropologia i etyka) Kanta, Hegla, Schillera, Rousseau, Diderota, Nietzschego, Heideggera, Jaspersa, Gadamera, Welscha, Benjamina i in.


Seminarium magisterskie: LOGIKA I JEJ ZASTOSOWANIA (dr hab. Rafał Palczewski, prof. UMK)

Na seminarium poruszone będzie zagadnienie relacji logiki i filozofii. Z jednej strony zobaczymy użyteczność logiki przy rozwiązywaniu problemów filozoficznych, z drugiej strony natomiast poznamy problemy związane z reprezentacją logiczną pojęć filozoficznych. Uwaga skupiona będzie tym razem na tzw. standardowej logice deontycznej, tzn. interesować nas będą jej zastosowania i problemy.