Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zasady studiowania na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych

Zasady studiowania na Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (określane dalej skrótem „MISH-S”) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zostały powołane Uchwałą nr 107 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 czerwca 2014 r.; wcześniej funkcjonowały jako Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Studia te funkcjonują w oparciu o zapisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) dotyczące indywidualnych studiów międzydziedzinowych.
 2. MISH-S są studiami pierwszego stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim prowadzonymi w trybie stacjonarnym.
 3. Celem MISH-S jest umożliwienie studentom kształcenia – na podstawie Indywidualnych Planów Studiów – na różnych kierunkach współtworzących MISH-S.
 4. Studenci MISH-S mogą:

1) ubiegać się o dyplom na kierunkach lub specjalnościach, które wchodzą w skład MISH-S,
2) uczestniczyć w wybranych zajęciach na innych kierunkach, o ile pozwalają na to względy organizacyjne.

II.  Studia i studenci MISH-

§ 2

 1. Studenci MISH-S od pierwszego roku studiują w trybie indywidualnym.
 2. Każdy student MISH-S przez cały okres studiów objęty jest opieką nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Wyboru opiekuna dokonuje student w porozumieniu z kierownikiem MISH-S.
 4. W odniesieniu do studentów MISH-S okresem rozliczeniowym podczas pierwszego roku studiów jest rok akademicki, na roku drugim oraz trzecim okres rozliczenia jest taki sam, jak na wybranych przez nich kierunkach studiów, na których ubiegają się o dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 5. W ciągu trzech lat studenta obowiązuje zebranie co najmniej 180 pkt. ECTS. Punkty ECTS sumują się, co znaczy, że do zaliczenia pierwszego roku wymagane jest zebranie nie mniej niż 60 punktów, drugiego – 120, trzeciego – 180 punktów, jednakże w ciągu każdego roku student jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotów, których wartość punktowa wynosi co najmniej 30 punktów ECTS. Liczba pkt. ECTS przysługujących każdemu przedmiotowi wynika z przyjętego na danym kierunku lub specjalności systemu punktowego.
 6. Warunkiem uzyskania dyplomu studiów w ramach MISH-S jest realizacja minimum programowego danego kierunku, które zapewnia realizację wszystkich przewidzianych dla niego efektów uczenia się. Minimum programowe zatwierdzane jest przez Radę Dyscypliny odpowiednią dla danego kierunku.

Organizacja studiów na pierwszym roku studiów

§ 3

 1. Plan studiów studenta na każdy rok uzgodniony z opiekunem naukowym zatwierdza dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych po zaopiniowaniu przez kierownika MISH-S. Po zaopiniowaniu przez kierownika MISH-S dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych zatwierdza również wszystkie sprawy dotyczące studentów MISH-S.
 2. Przedmiotami obowiązkowymi na pierwszym roku są: dwa kursy o charakterze metodologicznym i interdyscyplinarnym prowadzone dla studentów MISH-S oraz kurs BHP.
 3. Przedmiotami obowiązkowymi na pierwszym oraz drugim roku są zajęcia tutorialne prowadzone przez opiekuna naukowego, kończące się napisaniem pod jego kierunkiem pracy rocznej. Ogólna tematyka pracy ogłaszana jest do końca października danego roku akademickiego, zaś jej prezentacja następuje podczas końcoworocznej sesji MISH-S.
 4. W ciągu pierwszych dwóch lat od studenta wymaga się zrealizowania przedmiotów wchodzących w skład kierunków należących do różnych dziedzin kształcenia. Z przedmiotów należących do kierunków danej dziedziny student zobligowany jest do uzyskania nie mniej niż 20 pkt. ECTS.
 5. Nie później niż do 31 października student składa plan studiów na semestr zimowy roku akademickiego, zawierający wykaz wszystkich przedmiotów objętych programem studiów wraz z punktacją ECTS, na które zapisał się w systemie USOS. W terminie do 15 listopada student może złożyć aneks do zatwierdzonego planu studiów uwzględniający korekty planu w semestrze zimowym. Do 31 marca student składa analogiczny plan na semestr letni, zaś terminem składania aneksu jest 15 kwietnia.
 6. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez rejestrację w systemie USOS, przy czym ewentualne korekty zapisów dokonywane są na warunkach określonych przez poszczególne jednostki wchodzące w skład MISH-S. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy korekta zapisów spowodowana jest zmianą terminu zajęć odbywających się na różnych kierunkach studiów. W tym przypadku podstawą zmian w USOS jest aneks do programu studiów. Zapis ten stosuje się odpowiednio także w stosunku do studentów na trzecim roku MISH-S.
 7. Zajęcia i spotkania przewidziane przez kierownika MISH-S dla wszystkich studentów są obowiązkowe i priorytetowe w stosunku do innych zajęć.
 8. Student jest zobowiązany w terminie do 31 marca pierwszego roku studiów przedstawić kierownikowi MISH-S podpisaną przez siebie i przedstawiciela danego kierunku w Radzie MISH-S kartę minimum programowego studiów I stopnia. W karcie tej określa sposób realizacji minimum wybranego przez siebie kierunku studiów, na których pragnie uzyskać dyplom. W przypadku realizowania więcej niż jednego minimum programowego student przedstawia odpowiednią liczbę kart minimum programowego.
 9. Charakter obowiązkowych praktyk studenckich zależny jest od kierunku, na którym realizowane jest minimum programowe.

Studia na drugim i trzecim roku

§ 4

 1. Od drugiego roku studiów zaliczeń semestrów dokonuje dziekan wydziału, na którym student pragnie uzyskać dyplom ukończenia studiów; dziekan wyraża również zgodę na Indywidualny Plan Studiów. Indywidualny Plan Studiów jest każdorazowo opiniowany przez tutora i kierownika MISH-S. Jeśli wymagają tego względy organizacyjne, indywidualne korekty w realizowanym przez studenta minimum zatwierdza dziekan wydziału przyjmującego w porozumieniu z przedstawicielem właściwego kierunku studiów oraz kierownikiem MISH-S.
 2. Na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika MISH-S dziekan wydziału decyduje, na który rok ma zostać przyjęty student pragnący uzyskać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 3. Do końca drugiego roku student obowiązany jest zaliczyć: jedne zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia z wychowania fizycznego oraz zdać egzamin z języka obcego.

III. Pomoc materialna i stypendia

§ 5

Studenci MISH-S mają prawo do stypendiów, nagród i wyróżnień zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

IV. Dyplom ukończenia studiów w ramach MISH-S

§ 6

 1. Student MISH-S otrzymuje dyplom ukończenia studiów na jednym z wydziałów współtworzących MISH-S. W załączonym do dyplomu suplemencie znajduje się informacja o ukończeniu studiów w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.
 2. Zapis par. 6 ust.1 stosuje się również w przypadku uzyskania przez studenta MISH-S więcej niż jednego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. W tym przypadku każdy z dyplomów zawiera suplement z wykazem wszystkich zrealizowanych przez studenta podczas tych studiów kursów do chwili uzyskania dyplomu.

§ 7

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2023/2024.