Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dokumenty MISH-S

Dokumenty do pobrania

Załącznik do programu studiów

Karta minimum programowego

Aneks do programu studiów

OBIEG DOKUMENTÓW

Pierwszy rok studiów

Do 31 października studenci składają załącznik do programu studiów na semestr zimowy danego roku akademickiego wraz z decyzją z programu USOS, uzgodniony i podpisany przez opiekuna naukowego, który następnie opiniuje i podpisuje kierownik MISH-S. W dalszej kolejności program studiów zatwierdza dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Datą złożenia załącznika do programu oraz decyzji na semestr letni jest 31 marca.

Po zaopiniowaniu przez kierownika MISH-S dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych zatwierdza również wszystkie sprawy dotyczące studentów MISH-S (wyjazdy stypendialne, urlopy dziekańskie, aneksy do programów studiów itp.).

Do 31 marca studenci składają także minimum wybranego przez siebie kierunku studiów podpisane przez przedstawiciela tego kieruunku w Radzie Programowej. W ramach MISH-S można złożyć więcej niż jedno minimum, a w związku z tym ubiegać się o ukończenie więcej niż jednego kierunku studiów.

Drugi i trzeci rok studiów

Na początku drugiego roku studiów studenci składają wniosek o zgodę na studiowanie wedle indywidualnego programu studiów. Wniosek ten, wraz z programem obejmującym minimum kierunkowe, po zaopiniowaniu przez tutora oraz kierownika MISH-S studenci składają do dziekana wydziału, na którym realizowany jest wybrany przez nich kierunek studiów.